if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

22.8.2023

Kasvutavoitteiden saavuttaminen, kansainvälistyminen, teknologinen murros sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen vaateet haastavat yritysten hallitusjäseniä

Kauppakamarien PK-hallitusbarometri

Hallitus tuo lisäarvoa yrityksen toimintaan. Se sparraa toimitusjohtajaa ja tuo uusia näkökulmia toimintaan. Hallitus osallistuu strategian tekemiseen. Näin arvioivat kymenlaaksolaiset yritykset hallituksensa tärkeimpiä toimia Keskuskauppakamarin PK-yrityksille suunnatussa hallitusbarometrikyselyssä. Kaikkein tärkeimpänä asiana 80 prosenttia vastaajista piti hallituksen mukanaan tuomaa kontaktiverkostoa.


Kymenlaaksolaisyritysten hallituksissa on keskimäärin kaksi naista ja neljä miestä. Hallitusjäsenten keski-ikä on 48 vuotta. Hallitusten jäsenissä on todellisia hallitustyöskentelyn konkareita; kokemusta löytyi jopa 30 vuotta. Keskimäärin hallituskokemusta on viitisen vuotta. Toimitusjohtaja on hallituksen jäsen alle puolessa yrityksistä.

Muuttunut geopoliittinen tilanne ja sen seuraukset haastavat myös yritysten hallitusjäsenten osaamista.

Eniten huolta herättävät yritystoiminnan monet uudet haasteet kuten kasvutavoitteiden saavuttaminen, kansainvälistyminen, teknologinen murros sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen vaateet. Kauppakamarien tekemässä PK-hallitusbarometrikyselyssä vastaajista 42 prosenttia oli sitä mieltä, että hallitusten jäsenten osaamista tulisi kehittää uusien haasteiden selättämiseksi.

Joka toisessa yrityksessä asiantuntijoita hallitusjäseninä

Noin puolella Kymenlaakson vastaajayrityksistä hallitukseen kuului muitakin jäseniä kuin yrityksen omistajia ja työntekijöitä.

Joka toisessa yrityksessä ulkopuolinen jäsen oli liiketoiminnan jonkin osa-alueen asiantuntija. Kolmanneksella henkilö oli hallitustyön ammattilainen ja vajaalla viidenneksellä yrityksen toimialan asiantuntija.

Ulkopuolisen jäsenen panokseen oltiin lähes sataprosenttisesti tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Kahdeksan prosenttia vastaajista, joilla ei ollut ulkopuolista jäsentä hallituksessa, ilmoitti harkitsevansa ulkopuolisen henkilön kutsumista hallitukseen.

”Kokoonpanoon olisi saatava omistajien ulkopuolisia jäseniä ja naispuolisia jäseniä”, kommentoi eräs kymenlaaksolaisen yrityksen edustaja.

Kymenlaaksossa hallitusjäsenten osaamista pidetään hyvänä

Kaksi kolmannesta Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyritysten vastaajista oli sitä mieltä, että yrityksen hallituksessa on riittävän monipuolinen osaaminen yrityksen nykytilanteen kannalta, mutta kolmannes näki osaamistasossa kehittämisen tarvetta.

Hallitusjäsenen tärkeimpänä osaamisalueena vastaajat pitävät yritystalouden ja rahoituksen hallintaa. Myös hyvän hallintotavan tuntemista (corporate governance) ja toimialaosaamista vastaajat pitävät tärkeinä.

”Aktiivisuutta asioiden käsittelyssä toivotaan lisää. Osallistuminen toimii.”

”Yrityksen toimintakenttä on erikoisalaa, jota kaikki hallituksen jäsenet eivät tunne, mutta se on hyvä,
koska tällöin tulee kysymyksiä, kyseenalaistusta ja kommentteja toimintaan, eikä kaikki ole itsestään selvää,
vaan asioita joudutaan miettimään ja arvioimaan eri näkökulmista.”

Yritykset toivovat hallitusjäsenten laittavan itsensä likoon. Peräti kaksi kolmesta (67%) oli sitä mieltä, että hallituksen jäsenten tulisi panostaa ja osallistua hallitustyöhön nykyistä enemmän.

Muuttunut geopoliittinen ja taloustilanne asettavat vaateita hallitusjäsenten osaamiselle

Viimeaikaiset tapahtumat kuten pandemian päättyminen, Venäjän hyökkäyssota, kiihtynyt inflaatio ja kauppapolitiikan jännitteet ovat vaikuttaneet myös yritysten hallitusten työskentelyyn.

Yli kolmannes yrityksistä on ryhtynyt kehittämään liiketoimintaa, riskien hallintaa ja strategiatyötä uudella tavalla. Huoli on kasvanut myös rahoituksen ja käyttöpääoman riittävyydestä. Hallitusosaamista tarvitaan myös vastuullisuuteen liittyvissä asioissa. Vastaajista lähes puolet (45 %) ilmoitti ryhtyneensä toimenpiteisiin vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. Yli puolet ilmoitti, että yritykseen on kohdistunut vastuullisuusvaatimuksia asiakkaiden taholta ja yli kolmanneksella on samanlaisia kokemuksia muiden sidosryhmien taholta. Samoin yli puolella vastuullisuus ja kestävän kehityksen huomioon ottaminen on osa strategiaa.

”Epätodennäköisten riskien toteutuminen herättänyt koko hallituksen sekä operatiivisen johdon”, kertoo eräs kymenlaaksolainen vastaaja.

Vastaajista puolet on suorittanut hallitustyöskentelyyn valmistavan HHJ-kurssin ja 17 prosenttia HHJ-puheenjohtajakurssin. He arvoivat HHJ-kurssin hyötyjä seuraavasti:

”Työni hallituksissa on muuttunut ammattimaisemmaksi.”

”Vastuukysymykset ja jämäkkyys lisääntyneet. Verkostoituminen laajeni.

HHJ-kurssin suorittaminen on antanut uusia näkökulmia. Näkemystä yhdistyslain ja osakeyhtiölain eroista ja hallitustyöskentelyn
käytännöistä ja vaihtoehdoista.”

”Paljon opin, koska oli niin hyvät kouluttajat.”

”Hallitustyö antaa paljon ja voi oppia uutta koko ajan."

Lataa tästä: PK-hallitusbarometri

Teksti: Kirsi Juura/Kymenlaakson kauppakamari