if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

5.10.2022

Kuluttajansuojalaissa paljon muutoksia. Yrityksiin vaikuttavat lakimuutokset on koottu Kauppakamarin Juridiikkakatsaukseen.

Kuluttajansuojalaki uudistuu tänä ja ensi vuonna. Käsittelyssä muun muassa matkakorvaukset, koti- ja puhelinmyynti ja etäkokoukset. Entä mikä on hyvän tavan mukaista kuluttajaluottojen markkinointia? Jatkossa kuluttaja-arvostelujen alkuperä pitää voida tarkistaa. Kauppakamarin Juridiikkakatsaus tuo esille keskeisiä uusia säännöksiä ja arvioi, miten sääntely vaikuttaa yrityksiin.


Lainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttavat yrityksiin usein enemmän kuin ne itse aavistavatkaan. Uusia säädöksiä tulee jatkuvasti ja voimassa olevia lakeja tarkistetaan säännöllisesti. Yhä suurempi osa sääntelystä on peräisin
Euroopan unionista, mikä tuo oman haasteensa juridiikan seuraamiseen.

Kauppakamarin Juridiikkakatsaus 2/2022 ilmestyi lokakuun alussa. Se tuo esille keskeisiä uusia säännöksiä ja sääntelyn muutoksia sekä muita ajankohtaisia juridiikkaan liittyviä asioita. Katsauksessa arvioidaan myös, miten sääntely vaikuttaa yrityksiin.

Osa säädöksistä on vielä eduskunnassa käsittelyn alla, joten niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat selvitykset kustakin kohdasta löytyvät Juridiikkakatsauksesta.

Kuluttajansuojalaki

 • Uudistuksia tavarankauppaan ja digitaalisiin sisältöihin sekä palveluihin liittyen

Omnibus -direktiivin täytäntöönpano

 • Tavaroiden hinnan alennukset ja niiden markkinointi. Jatkossa kun tavaraa markkinoidaan alennuksella tai alennettuun hintaan, tulee markkinoinnissa ilmoittaa myös se alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Yrityksen julkaisemat kuluttaja-arvostelut

 • Monet yritykset julkaisevat verkkosivuillaan kuluttaja-arvosteluita. Uusien säännösten mukaan yritysten pitää ennen julkaisua varmistua siitä, että kyseiset arvostelut ovat peräisin sellaisilta kuluttajilta, jotka ovat todellisuudessa käyttäneet tuotetta tai ostaneet tuotteen.

Virtuaaliset markkinapaikat

 • Verkkokauppojen lisäksi verkossa toimii myös virtuaalisia markkinapaikkoja, joissa kuluttaja voi tehdä sopimuksia muiden kuluttajien tai yritysten kanssa. Jatkossa markkinapaikan tarjoajan on ennen sopimuksen tekemistä muun muassa ilmoitettava kuluttajalle, jos myyjänä toimii elinkeinonharjoittaja tai jokin muu taho. Jos myyjänä toimiikin yksityishenkilö, on markkinapaikan tarjoajan kerrottava, ettei kuluttajansuojalainsäädäntö sovellu tehtyyn sopimukseen.

Muutokset koti- ja puhelinmyyntiin

 • Kotimyynnin osalta kuluttajan peruuttamisoikeus laajenee. Puhelinmyynnissä otetaan käyttöön kirjallinen vahvistusmenettely. 

Kuluttajaluottoja koskeva sääntely

 • Kuluttajaluottoja koskevaan sääntelyyn on viime vuosina tullut paljon muutoksia mm. korkokattosääntely ja luottokustannuksia koskeva katto. Uudet lakimuutokset etenevät eduskuntaan todennäköisesti vielä tämän vuoden aikana. Se sisältää mm säännöksiä, millainen markkinointi olisi hyvän luotonantotavan vastaista.

Henkilöön kohdistuvat palvelut

 • Kyseisen uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää kuluttajan- ja elinkeinonharjoittajan oikeuksia ja velvollisuuksia ns. henkilöön kohdistuvien palveluiden virhe- ja viivästystilanteissa. Kyseinen uusi 9 a luku on vielä eduskunnan käsittelyssä, joten sen lopullinen sisältö ja voimaantulon ajankohta ei ole vielä täysin varmaa.

Muutoksia asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten verovähennyksiin

 • Asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia koskevaan tuloverolain 93 §:ään tehtiin väliaikainen verovuotta 2022 koskeva muutos. Valtiovarainministeriössä valmisteltavan lakiehdotuksen perusteella hallitus tulee esittämään, että kyseisiä asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten enimmäismäärän korotusta ja kilometrikohtaisesta vähennyksestä säätämistä jatkettaisiin myös vuodelle 2023.

Eri yhteisöjen etäkokouksia koskevat lakimuutokset tulivat voimaan heinäkuussa

 • Osakeyhtiölakiin, osuuskuntalakiin, yhdistyslakiin ja asunto-osakeyhtiölakiin tehdyt muutokset korvaavat koronapandemian aikana voimassa olleen väliaikaisen lainsäädännön. Lainsäädäntö mahdollistaa sen, että yhtiön, osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi päättää perinteisten fyysisten kokousten lisäksi myös ns. hybridikokouksen järjestämisestä siten, että myös etäyhteyden välityksellä osallistuvilla on kokouksen aikana mahdollisuus käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti.

Väärinkäytösten ilmoittajien suojelua koskeva sääntely tulossa voimaan

 • Hallituksen esitys väärinkäytösten ilmoittajien suojelua koskevaksi lainsäädännöksi annettiin syyskuun loppupuolella ja lait tulevat todennäköisesti voimaan vuoden 2023 alusta lukien. Ilmoittajien suojelua koskevalla lainsäädännöllä pannaan kansallisesti täytäntöön ns. whistleblowing-direktiivi. Sääntelyä sovelletaan työn yhteydessä havaittujen väärinkäytösten ilmoittamiseen.

IPR ja EU-pakotteet

 • Ukrainan sodan vuoksi säädetyt EU:n pakotteet koskevat myös IPR:iä eli immateriaalioikeuksia, joita ovat muun muassa patentit, tavaramerkit ja mallit. EU on nimennyt pakotteiden kohteiksi yksityis- ja oikeushenkilöitä, joiden kaikki varat on jäädytetty, kuuluivatpa ne hänelle suorasti tai epäsuorasti. Käytännössä kaikkien sisämarkkinoilla toimivien sekä julkisten että yksityisten tahojen tulee noudattaa EU-pakotteita.

Tuki tietoturvan kehittämiseen

 • Hallitus valmistelee asetusta tueksi tietoturvan kehittämiseksi. Ns. ”tietoturvaseteli” on tarkoitus suunnata yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille ja yhdistyksille. Etenkin pienten ja keskisuurten yritysten ja yhdistysten osalta on havaittu parannettavaa varautumisessa. Tarkoitus on varmistaa tietoturvan ja tietosuojan taso niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoiden tietojärjestelmissä erityisesti kriittisillä toimialoilla kuten terveydenhuollossa, energiahuollossa, finanssialalla, vesihuollossa sekä liikenteessä ja digitaalisessa infrastruktuurissa ja sen palveluissa.

Uusi yhtenäispatenttijärjestelmä

Eurooppaan on tulossa uusi yhtenäispatenttijärjestelmä, jonka odotetaan tulevan voimaan ensi vuoden alkupuoliskolla. Yhtenäispatentin avulla on mahdollista yhdellä hakemuksella suojata keksintö kaikissa mukaan liittyneissä EU-maissa

Tarkempia tietoja löytyy Juridiikkakatsauksesta. Avaa se tästä
Lataa Kauppakamarin Juridiikkakatsaus tästä

Kuluttajansuojaviranomaisen nettisivuilta tuoreimmat muutokset sekä kuluttaja-asiamiehen linjaukset. Linkki.