18.9.2020

Yritykset pitävät ihmisoikeusvastuuta tärkeänä liiketoiminnalleen – paine tulee asiakkailta

Yli 80 prosenttia kauppakamarien kyselyyn vastanneista suomalaisyrityksistä pitää ihmisoikeusvastuuta tärkeänä liiketoiminnalleen. Paineita sosiaaliseen vastuuseen panostamiseen on tullut ennen kaikkea asiakkailta; neljännes yrityksistä sanoo asiakkaiden tiedustelleen yrityksen vastuullisuudesta.


Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista yrityksistä ei kuitenkaan ollut tehnyt toiminnastaan vielä ihmisoikeuksien arviointia ja reilulla puolella vastanneista yrityksistä ei ole vielä käytössään sosiaaliseen vastuuseen liittyviä sitoumuksia, standardeja tai järjestelmiä. 

”Tulokset ovat rohkaisevia: yritykset ovat tunnistaneet ja tunnustaneet sosiaalisen- ja ihmisoikeusvastuun tärkeyden. Kovin moni ei ole vielä kuitenkaan ryhtynyt toimeen. Voisi sanoa näin, että halua ja ymmärrystä on, mutta ei vielä välineitä toimia”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen. 

Sosiaalisen ja ihmisoikeusvastuun perään ovat kyselleet erityisesti yritysten asiakkaat, mutta myös omistajat ja työntekijät. 

”Asiakkailta päin tuleva paine vastuullisesta toiminnasta on se, minkä erityisesti uskon vaikuttavan yritysten toimintaan. Myös yhä useampi työntekijä perää sosiaalista vastuuta työnantajaltaan”, Yrjö-Koskinen sanoo.

Kymenlaakson yrityksissä hyvä tahtotila, toteuttamisen haasteena aikapula

Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyritysten vastaajista 88,2% sanoo tunnistaneensa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun merkityksen toiminnalleen.

Sosiaalisen ja ihmisoikeusvastuun johtamiseen liittyy yritysten mielestä useita haasteita. Vastuullisuuden toteuttamiseen käytännössä ei esteenä ole raha tai kiinnostuksen puute vaan aikapula.

Suurimmaksi esteeksi tai haasteeksi kymenlaaksolaisista yrityksistä 60% mainitsi ajanpuutteen (koko maa 54%). Rahanpuutteen mainitsi esteeksi/haasteeksi 26,7%. Yritysten johto on kyselyn mukaan tiedostanut vastuullisuuden merkityksen toiminnalleen hyvin. Vain 6,7% kymenlaaksolaisista yrityksistä piti johdon kiinnostuksen puutetta esteenä vastuulliselle toimintatavalle.

Iso ero valtakunnalliseen tasoon tuli, kun kysyttiin miten hyvin yrityksissä ymmärretään oman toiminnan ja ihmisoikeuksien välisiä linkkejä. Kymenlaakson yrityksistä tämän koki haasteeksi vain 20%, kun maan laajuisissa vastauksissa peräti 41,7% yrityksistä.

Kymenlaakson kauppakamarin alueella vastaajaprofiili erosi valtakunnallisesta yrityskoon osalta. Kymenlaaksossa suuryritysten määrä vastaajista oli 18%, kun se koko maan vastaajissa oli vain 10%.

Kauppakamarit käynnistävät koulutuksia vastuullisuuskysymyksistä

Keskuskauppakamari käynnistää loka-marraskuussa ihmisoikeuksia ja sosiaalista vastuuta koskevien koulutustilaisuuksien sarjan. Koulutusten tarkoituksena on perehdyttää yrityksiä aihepiiriin, joka on keskeinen yritysten vastuullisuutta määriteltäessä. 

”Yritykset ovat halukkaita toimimaan, mutta erityisesti pienet sekä pk-yritykset tarvitsevat siihen ulkopuolista apua, koska omat resurssit ja osaaminen eivät välttämättä riitä. Ilmastositoumuskoulutusten saavuttaman suuren suosion perusteella laajennamme koulutuksia nyt ihmisoikeusvastuun puolelle”, Yrjö-Koskinen sanoo. 

Päästövähennyskoulutus ja ilmastositoutumus -tunnuksen hankkiminen -webinaarit

Ilmoituskanava auki – tulee pakolliseksi joulukuussa 2021

Keskuskauppakamari on avannut myös uuden Ilmoituskanava-palvelun, jonka kautta työntekijät ja sidosryhmät voivat ilmoittaa luottamuksellisesti yrityksen toiminnassa mahdollisesti havaitsemiaan epäkohtia. Ilmoituskanavan käyttöönotto tulee joulukuussa 2021 pakolliseksi yli 50 henkeä työllistävissä yrityksissä.  

www.ilmoituskanava.fi

”Ilmoituskanavan kautta yritykset voivat vastaanottaa ilmoituksiamyös sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä epäkohdista toiminnassaan. Siksi sitä suositellaan myös pienemmille yrityksille, jotka haluavat osoittaa toimivansa avoimesti ja vastuullisesti”, Yrjö-Koskinen sanoo. 

Kymenlaakson kauppakamarin alueen vastauksista poimittua

Kymenlaakson kauppakamarin alueelta kyselyyn vastasi 17 yritystä.

47% vastajista oli mikroyrityksiä (lv alle 2 M€), 23% pienyrityksiä (lv alle 10 M€), 12% keskisuuria yrityksiä (lv alle 50 M€) ja 18% suuryrityksiä ( lv yli 50 M€). Kymenlaakson vastaajaprofiili erosi valtakunnallisesta vastaajajoukosta suuryritysten suuremmalla määrällä. Koko maan vastaajista suuryrityksiä oli 10% kun Kymenlaaksossa suuryritysten määrä vastaajista oli 18%.

Kymenlaakson vastaajayrityksistä 41% työllistää alle 10 hlöä, 35% 10-50 hlöä, 17,6% 50-249 hlöä ja 6% yli 250 hlöä.

Kun kysyttiin, onko organisaatiossanne tunnistettu vastuullisuuden (taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu) merkitys toiminnalle, Kymenlaakson vastaajista 88,2% vastasi kyllä. Määrä on alhaisempi kuin valtakunnallisesti (93,6%).

Sosiaalisen ja ihmisoikeusvastuun johtamiseen liittyy yritysten mielestä useita haasteita.

Suurimmaksi esteeksi/haasteeksi yritykset mainitsivat ajanpuutteen; 60 prosenttia kymenlaaksolaisista yrityksistä, 54% valtakunnallisesti.

Rahanpuutteen mainitsi esteeksi/haasteeksi 26,7%, johdon kiinnostuksen puutteen 6,7% kymenlaaksolaisista yrityksistä.

Iso ero valtakunnalliseen tasoon tuli haasteessa ymmärtää oman toiminnan ja ihmisoikeuksien välisiä linkkejä, minkä Kymenlaakson yrityksistä koki haasteeksi vain 20% , kun taas valtakunnallisesti peräti 41,7% yrityksistä.

Yritysten toimitusketjuissa olevien toimijoiden sosiaaliseen vastuuseen kiinnittää huomiota 64,7% Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä (valtakunnallinen 74,4%).

Hankintasopimuksiin vastuullisuuteen liittyviä sopimusehtoja asettaa 35% yrityksistä. Kyse voi olla esimerkiksi kirjallisista toimintaohjeista ja käytännöistä hankintaan ja toimitusketjuihin liittyen.

Tutustu ihmisoikeussitoumukseen - maksuton tietoisku verkossa 13.10.
”Emme rahoita hankkeita, jotka potentiaalisesti tuhoavat elinolot paikallisväestöltä esimerkiksi taajamassa. Huomioimme aina ympäristövaikutukset paikalliseen seutuun.”
Kyselyyn vastannut yritys

Keskuskauppakamari on lanseerannut uuden Ilmoituskanava-palvelun, joka tarjoaa yrityksen henkilöstölle ja sidosryhmille väylän tehdä anonyymisti ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta.

www.ilmoituskanava.fi