if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

12.1.2022

Viidesosa Kymenlaaksossa toimivista yrityksistä on rekrytoinut ulkomaalaisia osaajia. Kokemukset olleet hyviä.

Kauppakamarikysely

Valtakunnallinen keskiarvo on reippaasti korkeampi; noin 38% kyselyyn osallistuneista yrityksistä on rekrytoinut ulkomaalaisia osaajia.


Ulkomaalaisten osaajien rekrytointia selvittäneeseen kyselyyn vastanneista kymenlaaksolaisyrityksistä viidennes (21%) on rekrytoinut tai vuokrannut ulkomaalaisia osaajia viimeisen 5 vuoden aikana. Valtakunnallinen keskiarvo on reippaasti korkeampi; noin 38% koko kyselyyn osallistuneista yrityksistä on rekrytoinut ulkomaalaisia osaajia.

Kokemukset ulkomaalaisten osaajien rekrytoinnista tai vuokraamisesta olivat Kymenlaaksossa erittäin positiivisia; 71 % ilmoitti kokemuksen olleen positiivinen ja loput vastaajista kokivat asian neutraalina.

Vastanneista yrityksistä 23% aikoo rekrytoida jatkossakin ulkomaalaisia osaajia. Yli kolmanneksella (38%) ulkomaalaisten osaajien hankkiminen avuksi työvoimapulaan ei ole näköpiirissä.

Haasteina sopivan osaajan löytäminen ja monimutkainen oleskelulupaprosessi

Yrityksen omia valmiuksia rekrytoida tai vuokrata ulkomaalaisia osaajia vastaajat piti hyvinä tai erittäin hyvinä, näin vastasi lähes puolet (47%) vastaajista.

Suurimpana haasteena vastaajat pitävät vaikeutta löytää sopivaa osaajaa ulkomailta (59 %).

Joka kolmas vastaaja piti suurena haasteena tai suoranaisena esteenä monimutkaista ja hidasta oleskelulupaprosessia.

Puolet vastaajista (52%) ei usko saavansa hakijoita, koska yritys ei ole riittävän houkutteleva.

Yli puolet vastaajista (53%) koki, että työyhteisön kielitaito on vain pieni haaste, samoin monikulttuurisuuden haasteet nähdään suurimmalla osalla vastaajista (62%) vain pienenä haasteena.

Estettä ei myöskään muodostaisi yrityksen tarjoama palkkataso; 62% mielestä palkkataso on vain pieni haaste. Sen sijaan kireän verotusasteen ilmoitti suureksi tai melko suureksi haasteeksi 44% vastaajista.

Kansainvälisiä opiskelijoita hyödynnetään huonosti Kymenlaaksossa

Kansainvälisten opiskelijoiden hyödyntäminen harjoittelijoina tai kesätyöntekijöinä on suurella osalla yrityksiä vielä käyttämätön voimavara. Vain noin neljännes vastaajista (26%) oli tarjonnut näitä mahdollisuuksia ulkomaalaisille opiskelijoille. Tieto on huolestuttava siihen nähden, että jo nyt eri maat kilpailevat osaavasta työvoimasta ja Suomessa toimivien yritysten tulisi olla vahvasti mukana kilpailussa kansainvälisten opiskelijoiden saamiseksi Suomeen.  

”Pitää muistaa, että osaajista käydään kilpailua globaalisti – Suomi ei ole ainoa osaajapulasta kärsivä maa. Pohjoinen sijainti, kylmä ilmasto ja kireä verotus eivät varsinaisesti helpota osaajien houkuttelua. Suomen pitääkin saada maahantulon prosessi niin sujuvaksi, että emme ainakaan omin toimin haittaa osaajien maahanmuuttoa”, sanoo StaffPoint -konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas

Vastaajien näkemykset opiskelijoiden hyödyntämisestä tulevaisuudessa ovat saman suuntaisia kuin tämän hetken tilanne; vain neljännes (23%) aikoo hyödyntää ulkomaalaisia opiskelijoita harjoittelijoina tai kesätyöntekijöinä.

Tulosta synkentää kymenlaaksolaisittain se tieto, että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa opiskelee monipuolisesti ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka kuitenkin muuttavat valmistumisensa jälkeen pois alueelta.

Mistä rohkaisua rekrytointiin?

Kyselyyn osallistujilta kysyttiin, mitkä keinot nostaisivat yrityksen valmiutta rekrytoida tai vuokrata ulkomaalaisia osaajia?

  1. Työyhteisön asenneilmapiirin kehittäminen suotuisammaksi ulkomaalaisille osaajille (41% )
  2. Työkielen edes osittainen vaihtaminen esim. englanniksi 34%
  3. Esimiesten koulutus 22%
  4. Ulkomaalaisten osaajien huomioiminen yrityksen strategiassa 19%
  5. Huomioiminen yrityksen arvomaailmassa 16%
  6. Muut keinot: mm. yrityksen palvelujen ostajien osallistuminen koulutukseen (esim. kielikoulutus)

Suomen kielen taitoa pidettiin vastaajien keskuudessa tärkeänä. Vastaajista 41% mielestä työhön liittyviä kielitaitovaatimuksia ei tulisi ainakaan laskea.

Yritysten työkielinä yleisimmät olivat suomi (94 %) englanti (62%), venäjä (12%), kiina (3%) ja ruotsi (3%). Tässä kysymyksessä vastaajat saivat valita kaikki yrityksessä käytettävät työkielet.

Saatavuusharkinta poistettava 

Kauppakamarit ovat esittäneet lukuisia toimenpiteitä osaajien maahanmuuton vauhdittamiseksi. Yksi niistä on saatavuusharkinnan poistaminen. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa selvitetään kolmansista maista tulevien työntekijöiden osalta, onko työmarkkinoilla Suomessa tai EU-alueella sillä hetkellä saatavilla sopivaa työvoimaa kyseiseen tehtävään. Viime vuosina työn perusteella haetuista oleskeluluvista hieman yli puolet on ollut saatavuusharkinnan piirissä. 

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen muistuttaa, että hallituksella on avaimet käsissään osaajien maahanmuuton helpottamiseksi. 

“Kysymys on lähinnä siitä, löytyykö poliittista tahtoa ja halua käyttää kaikkia työkalupakissa olevia työkaluja. Tätä mitataan tekojen ja tulosten, ei puheiden kautta”, painottaa Valtonen.  

.
"Suomi ei ole ainoa osaajapulasta kärsivä maa. Pohjoinen sijainti, kylmä ilmasto ja kireä verotus eivät varsinaisesti helpota asiaa. Suomen pitääkin saada maahantulon prosessi niin sujuvaksi, että emme omin toimin haittaa osaajien maahanmuuttoa."

StaffPoint -konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas